Przeglądy okresowe budynków

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie kontroli stanu technicznego budynków i budowli zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. Obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest zapewnienie przeprowadzania następujących kontroli:

Przegląd roczny – jest to kontrola przeprowadzana co najmniej raz w roku (kalendarzowym), polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego:

 1. a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 2. b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 3. c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Przegląd 5-letni – jest to kontrola przeprowadzaną co najmniej raz na 5 lat, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia.

Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i odgromowej.

Przeglądy okresowe półroczne ( w terminie do 31 maja i 30 listopada)

Jest to kontrola okresowa, która z uwagi na powierzchnie zabudowy  powyżej 2000 m2 lub powierzchnie dachu powyżej 1000 m2,  przeprowadzana jest co najmniej 2 razy w roku w terminach do 31 maja i 30 listopada. Podstawą prawną wykonania kontroli jest art. 62. ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane.

Przedmiotem kontroli jest ocena stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych; dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół oraz przesyłamy zawiadomienie do właściwego organu nadzoru budowlanego.

Badania i pomiary instalacji elektrycznych

Zgodnie z obowiązującym prawem, instalacja elektryczna wymaga okresowego przeglądu technicznego. Jego celem jest wizualne sprawdzenie instalacji elektrycznej i odgromowej pod względem stanu prawidłowości połączeń, ułożenia i izolacji przewodów, zabezpieczeń, środków ochrony przeciwporażeniowej, kompletności i dostępności oznaczeń, schematów, tablic.

Zgodnie z Prawem budowlanym zachodzi konieczność przeprowadzania okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat budynków w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania samego obiektu, jak i jego otoczenia. Istotne znaczenie ma kontrola instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej.

Obowiązek zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego instalacji elektrycznych obiektu spoczywa na:

 • dostawcy energii elektrycznej w zakresie przyłącza, złącza, liczników dostępnych w budynku,
 • właścicielu / zarządcy w zakresie oprzewodowania, sprzętu, urządzeń zasilających, aparatury sterowniczej i rozdzielczej, uziemienia,
 • użytkowniku lokalu mieszkalnego w zakresie gniazd wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych, odbiorników elektrycznych składających się na wyposażenie mieszkania.

Każdy okresowy (roczny lub pięcioletni) przegląd instalacji elektrycznej kończy się sporządzeniem protokołu. Jego celem jest określenie stanu technicznego elementów instalacji elektrycznej oraz sporządzenie wykazu nieprawidłowości w funkcjonowaniu odbiorników elektrycznych na stałe przyłączonych do instalacji. W protokole uwzględnia się również wykaz wad powstałych w okresie użytkowania instalacji oraz rozmiar uszkodzenia lub zużycia jej elementów.

Przeglądy przewodów kominowych

Kontrola okresowa przewodów kominowych, wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane zgodnie z art. 62 ustawy wymagana jest co najmniej raz w roku.

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych wykonują:

 •  osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
 • osoby mające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa powyżej, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Z przeprowadzonego przeglądu kominiarskiego sporządzany jest protokół określający zakres niezbędnych prac lub dopuszczający instalację do dalszej eksploatacji.ów.

Przeglądy i badania szczelności instalacji gazowej

Kontrola instalacji gazowej w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane zgodnie z art. 62 w/w ustawy podlega kontroli co najmniej raz w roku. Ich prawidłowa eksploatacja i kontrola jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników.

Kompleksowy zakres oferowanej kontroli obejmuje sprawdzenie:

 •  dostępność do zaworów i kurków głównych,
 • kontrola szczelności połączeń gwintowanych i kurków,
 • odcinków instalacji na poziomie piwnic oraz pionów gazowych,
 • odcinków instalacji od gazomierzy do urządzeń gazowych,
 • urządzeń gazowych,
 • podłączeń urządzeń gazowych do kanałów spalinowych,
 • szczelności przewodów instalacji gazowych.

Kontrola wykonywana jest przez osoby posiadające odpowiednie świadectwa kwalifikacji. Z każdej kontroli sporządzane są protokoły określające stan techniczny w/w elementów.