Jak duża odpowiedzialność spoczywa na właścicielu lub na osobie zarządzającej budynkiem?

Właściciel, to główna osoba odpowiadająca za całość budynku i jego stan techniczny. To na nim spoczywa odpowiedzialność za przeprowadzanie odpowiednich kontroli w odpowiednim czasie. Taka kontrola stanu technicznego budynku może go ustrzec przed poważnymi awariami, usterkami i w najgorszym przypadku katastrofami budowlanymi.

Dzięki przeprowadzaniu systematycznych kontroli właściciel nie naraża się na dodatkowe wysokie koszty wynikające z konieczności dokonania odpowiednich napraw czy kar spowodowanych zaniedbaniami. W razie niewywiązywania się właściciela z tego obowiązku (a wynika on z prawa budowlanego), jest on sam narażony na karę grzywny, a w niektórych poważniejszych przypadkach na ograniczenie lub pozbawienie wolności.

Nie mniejsza odpowiedzialność (obok właściciela) spoczywa na osobie, która zarządza danym budynkiem. Także w przypadku zarządcy, niewywiązanie się z nałożonych obowiązków i zaniedbania w przeglądach technicznych budynków grożą surowymi karami grzywny.

Jakie przeglądy techniczne budynków należy wykonywać i jak często?

Raz na rok należy skontrolować:

  • stan techniczny elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Co najmniej raz na 5 lat należy skontrolować:

  • stan techniczny i przydatność domu do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki oraz najbliższego otoczenia
  • instalację elektryczną i piorunochronną (stan sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów)

Co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja i 30 listopada obiekty o  powierzchni zabudowy  powyżej 2000 m2 lub powierzchni dachu powyżej 1000 m2:

  • stan techniczny elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Kto i kiedy może zlecać przeglądy okresowe budynków?

Zlecanie kontroli stanu technicznego budynków leży w gestii właściciela lub zarządcy budynku. Takie przeglądy okresowe budynków (poza obowiązkowymi objętymi ustawą Prawo Budowlane kontrolami cyklicznymi) powinny być także zlecane w przypadku, kiedy budynek został w jakiś sposób zagrożony lub uszkodzony. Szczególnie ważne jest przeprowadzenie takich kontroli, kiedy mieliśmy do czynienia z niszczącym działaniem sił natury (pożary, wichury, burze z wyładowaniami atmosferycznymi itp.) lub człowieka (akty przemocy, wandalizmu itp.).