Jak z punktu widzenia prawa budowlanego wygląda kontrola stanu technicznego budynku?

Zgodnie z art.  62 ust. 1 pkt. 1a, pkt. 1b, pkt. 2 i pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z p. zm.) właściciel i zarządca danego budynku muszą wykonywać okresowe przeglądy techniczne budynków. Do obowiązków właścicieli i zarządców należy bowiem utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym.

Wyróżniamy przeglądy okresowe wykonywane raz w roku kalendarzowym, co pięć lat oraz dwa razy w roku.

Przegląd roczny – jest to kontrola przeprowadzana co najmniej raz w roku (kalendarzowym), polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Przegląd 5-letni – jest to kontrola przeprowadzaną co najmniej raz na 5 lat, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i odgromowej.

Przeglądy okresowe półroczne ( w terminie do 31 maja i 30 listopada) – jest to kontrola okresowa, która z uwagi na powierzchnie zabudowy  powyżej 2000 m2 lub powierzchnie dachu powyżej 1000 m2,  przeprowadzana jest co najmniej 2 razy w roku w terminach do 31 maja i 30 listopada. Podstawą prawną wykonania kontroli jest art. 62. ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane.

Przedmiotem kontroli jest ocena stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych; dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Osoba dokonująca kontrole jest zobowiązana bezzwłocznie  pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli.

Natomiast zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z p. zm.) właściciel lub zarządca budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem ma obowiązek prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, jako dokumentu, w którym powinny się znaleźć wszystkie adnotacje dotyczące przeprowadzanych w okresie użytkowania budynku badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy. Do KOB dołączone muszą być odpowiednie protokoły z kontroli obiektu budowlanego, a także oceny i ekspertyzy co do jego stanu technicznego.