Bezpieczne użytkowanie jakiejkolwiek budowli wymaga od jej zarządcy przeprowadzania regularnych przeglądów okresowych. Żeby zapewnić bezpieczeństwo osób użytkujących przestrzeń wewnątrz i na zewnątrz budynku, warto skorzystać z usług firmy posiadającej potrzebne kwalifikacje.

Systematycznie przeprowadzane przeglądy okresowe budynków to dowód na profesjonalne zarządzanie nieruchomością, ponieważ pozwalają wykryć potencjalne usterki już na wczesnym etapie, co przekłada się bezpośrednio na koszty poniesione w związku z ich usunięciem. Warto pamiętać również o tym, że aktualny stan techniczny budynku ma duży wpływ na wartość nieruchomości.

Nasze biuro projektowo-budowlane wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, oferuje usługę okresowych przeglądów budynków, którą przeprowadzają wysokiej klasy specjaliści, posiadający niezbędne kwalifikacje formalne i bogate doświadczenie praktyczne.

NA CZYM POLEGA PRZEGLĄD TECHNICZNY BUDYNKU?

Nasi doświadczeni inżynierowie podczas przeglądu okresowego budynku dokładnie ocenią go pod kątem:

 • stanu technicznego, a w szczególności wpływu czynników atmosferycznych oraz występujących podczas użytkowania obiektu na elementy budynku i instalacje, w które jest wyposażony,
 • stanu instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • bezpieczeństwa instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
 • bezpieczeństwa instalacji elektrycznej i odgromowej,

Z każdej przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół dla zarządcy/właściciela budynku, w którym znajdą się wszystkie uwagi i zalecenia dotyczące aktualnego stanu budynku. W szczególnych przypadkach, wynikających z postanowień prawa budowlanego, nasze biuro prześle również wymagane zawiadomienie do właściwego organu nadzoru budowlanego, zaświadczając, że przegląd okresowy został wykonany według obowiązujących przepisów.

DLACZEGO WARTO DOKONYWAĆ REGULARNYCH PRZEGLĄDÓW?

Pomijając fakt obowiązków nałożonych przez prawo budowlane, istnieje szereg powodów, dla których warto regularnie przeprowadzać okresowe kontrole zarządzanych przez nas budynków.

Najważniejszy z nich to oczywiście bezpieczeństwo osób użytkujących budynek i jego bezpośrednie sąsiedztwo. Wnioski, jakie możemy wyciągnąć z wypadków budowlanych, które niosły ze sobą poważne konsekwencje, jednoznacznie wskazują na fakt, że regularne kontrole stanu technicznego mogły im zapobiec lub w znacznym stopniu ograniczyć powstałe szkody.

Drugim nie mniej istotnym argumentem jest oszczędność czasu i pieniędzy. Przeglądy techniczne wykonywane systematycznie pozwalają zawczasu wykryć usterki, co znacznie ogranicza koszt ich usunięcia. Stara żeglarska przypowieść niesie ze sobą uniwersalną prawdę – lepiej jest wymienić przetartą linę na spokojnym morzu, niż walczyć z zerwanym żaglem podczas sztormu.

Utrzymywanie budynku w dobrej kondycji ma również bezpośredni wpływ na jego wartość rynkową. Potencjalny nabywca na pewno będzie chciał poznać aktualny stan techniczny, a kompletna dokumentacja regularnie wykonywanych kontroli okresowych, wystawiona przez renomowane biuro projektowo-inżynierskie, będzie dla właściciela bardzo mocnym argumentem w negocjacjach.

ZARZĄDZAM NIERUCHOMOŚCIĄ – JAKI PRZEGLĄD MUSZĘ WYKONAĆ OBOWIĄZKOWO?

Obowiązek wykonywania okresowych przeglądów technicznych budynków jest uregulowanych przez:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

W myśl tych przepisów zarządca/właściciel budynku jest zobligowany do wykonywania przeglądów:

 • raz na pół roku, jeśli mowa o budynku o powierzchni zabudowy powyżej 2000m2 lub innym obiekcie budowlanym o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2,
 • raz na rok (tzw. przegląd roczny budynku),
 • raz na 5 lat (tzw. przegląd 5-letni budynku),
 • doraźnie w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska,
 • doraźnie w następstwie zaleceń kontroli przeprowadzonej przez uprawnione organa kontrolne (np. Urząd Nadzoru Budowlanego, Najwyższa Izba Kontroli).

JAKIE MAMY KWALIFIKACJE?

Nasi eksperci budowlani legitymują się bogatym doświadczenia, które zdobyli w czasie kilkunastu lat działalności naszego biura na trójmiejskim rynku nieruchomości.

Umiejętności praktyczne są poparte odpowiednią wiedzą, którą zdobywali na prestiżowej uczelni technicznej, jaką jest politechnika gdańska, uzyskując dyplomy magistrów inżynierów budownictwa i zdobywając uprawnienia:

 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 • do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

JAKIE CZYNNOŚCI SĄ REALIZOWANE W RAMACH PRZEGLĄDU OKRESOWEGO?

Wykaz konkretnych czynności wykonywanych podczas okresowego przeglądu technicznego budynku różni się w zależności od jego rodzaju. W poniższym zestawieniu znajdują się szczegółowe informacje na kontrolowanych elementów:

Dotyczy obiektów o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 lub powierzchni dachu powyżej 1000 m2.
 • elementy budynku, budowli i instalacji narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska,
 • instalacji gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).
 • elementy budynku, budowli i instalacji narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska,
 • instalacji gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).
Zawiera to samo co roczny i jest rozszerzony o:
 • stan techniczny i przydatność domu do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki oraz najbliższego otoczenia,
 • instalacja elektryczna i piorunochronna (stan sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów).

CO ZAWIERA PROTOKÓŁ POKONTROLNY SPORZĄDZONY PRZEZ EKSPERTÓW BIURA ADNIL?

Dokument sporządzony po zakończeniu przeglądu będzie zawierał elementy niezbędne do właściwej oceny stanu technicznego budynku, ze szczególnym naciskiem na:

 • zakres kontroli obiektu,
 • informacje o wykonaniu zaleceń z poprzednich kontroli okresowych,
 • informacje czy książka obiektu budowlanego:
  • jest prowadzona,
  • zawiera wszystkie niezbędne wpisy dotyczące przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego,
  • zawiera wszystkie niezbędne wpisy dotyczące remontów i przebudów, a więc pozwoleń na budowę, dokumentacji technicznej dotyczącej robót budowlanych, projektów odbiorów robót.
  • prawidłowy sposób,
 • skrócony opis podstawowych danych technicznych obiektu (dane gabarytowe, zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, wykaz podstawowych instalacji i urządzeń),
 • wykaz wad, usterek i nieprawidłowości powstałych w okresie użytkowania obiektu oraz rozmiar uszkodzenia lub zużycia elementów,
 • określenie stanu technicznego kontrolowanych elementów,
 • zalecenia pokontrolne dotyczące utrzymania obiektu budowlanego w stanie niepogorszonym wraz ze stopniem pilności wykonania tych zaleceń,
 • w szczególnych przypadkach zalecenia wykonania opinii lub ekspertyzy technicznej,
 • dokumentację fotograficzną wad, usterek i nieprawidłowości,
 • dokumenty kwalifikujące do wykonywania kontroli budowlanych (uprawnienia budowlane i/lub branżowe świadectwa kwalifikacyjne).

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem – chętnie udzielimy obszerniejszych odpowiedzi na Państwa pytania i zaproponujemy najlepsze rozwiązania.