Bezpieczne użytkowanie jakiejkolwiek budowli wymaga od jej zarządcy przeprowadzania regularnych przeglądów okresowych. Żeby zapewnić bezpieczeństwo osób użytkujących przestrzeń wewnątrz i na zewnątrz budynku, warto skorzystać z usług firmy posiadającej potrzebne kwalifikacje.

Systematycznie przeprowadzane przeglądy stanu technicznego budynków to dowód na profesjonalne zarządzanie nieruchomością, ponieważ pozwalają wykryć potencjalne usterki już na wczesnym etapie, co przekłada się bezpośrednio na koszty poniesione w związku z ich usunięciem. Warto pamiętać również o tym, że aktualny stan techniczny budynku ma duży wpływ na wartość nieruchomości.

Nasze biuro projektowo-budowlane wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, oferuje usługę okresowych przeglądów budynków, którą przeprowadzają wysokiej klasy specjaliści, posiadający niezbędne kwalifikacje formalne i bogate doświadczenie praktyczne.

Regularny przegląd okresowy budynku jest niezbędny dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania jakiejkolwiek nieruchomości. Aby zagwarantować bezpieczeństwo osób korzystających zarówno z wnętrza, jak i otoczenia budynku, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

Systematycznie przeprowadzane przeglądy okresowe budynków są dowodem profesjonalnego zarządzania nieruchomością. Pozwalają one na wczesne wykrycie potencjalnych usterek, co przekłada się bezpośrednio na ograniczenie kosztów związanych z ich naprawą. Warto pamiętać, że aktualny stan techniczny budynku ma istotny wpływ na wartość nieruchomości.

Nasze biuro projektowo-budowlane, z myślą o potrzebach naszych klientów, oferuje usługę okresowych przeglądów budynków. Przeprowadzane są one przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów posiadających nie tylko odpowiednie kwalifikacje formalne, ale także bogate doświadczenie praktyczne.

NA CZYM POLEGA PRZEGLĄD TECHNICZNY BUDYNKU?

Nasi doświadczeni inżynierowie podczas przeglądu okresowego budynku dokładnie oceniają:

 • Stan techniczny budynku, w szczególności wpływ czynników atmosferycznych i użytkowania na elementy budynku oraz instalacje.
 • Stan instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
 • Bezpieczeństwo instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
 • Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej i odgromowej.

Z każdej przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół dla zarządcy/właściciela budynku, w którym zawarte są wszystkie uwagi i zalecenia dotyczące aktualnego stanu budynku. W przypadkach szczególnych, wynikających z przepisów prawa budowlanego, nasze biuro przekazuje również wymagane zawiadomienie do właściwego organu nadzoru budowlanego, potwierdzając przeprowadzenie przeglądu okresowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DLACZEGO WARTO DOKONYWAĆ REGULARNYCH PRZEGLĄDÓW?

Dokonywanie regularnych przeglądów budynków ma wiele istotnych korzyści, oprócz wymogów prawnych. Oto kilka powodów, dla których warto regularnie przeprowadzać okresowe kontrole:

 1. Bezpieczeństwo: Najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z budynku oraz jego bezpośredniego otoczenia. Analiza przypadków wypadków budowlanych, które miały poważne konsekwencje, jednoznacznie wskazuje, że regularne kontrole techniczne mogłyby zapobiec takim sytuacjom lub znacznie ograniczyć powstałe szkody.
 2. Oszczędność czasu i pieniędzy: Systematyczne przeglądy techniczne pozwalają wykryć usterki we wczesnym stadium, co znacząco redukuje koszty związane z ich naprawą. Jak mówi stara żeglarska przypowieść, lepiej wymienić przetartą linę na spokojnym morzu niż walczyć z zerwanym żaglem podczas sztormu.
 3. Wzrost wartości nieruchomości: Regularne utrzymanie budynku w dobrej kondycji bezpośrednio wpływa na jego wartość rynkową. Potencjalni nabywcy z pewnością będą zainteresowani aktualnym stanem technicznym, a kompletna dokumentacja regularnych przeglądów, sporządzona przez renomowane biuro projektowo-inżynierskie, stanowi silny argument właściciela podczas negocjacji.

Podsumowując, regularne przeglądy okresowe budynków to nie tylko wymóg prawny, ale również inwestycja w bezpieczeństwo, oszczędność i wartość nieruchomości.

ZARZĄDZAM NIERUCHOMOŚCIĄ – JAKI PRZEGLĄD MUSZĘ WYKONAĆ OBOWIĄZKOWO?

Obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych budynków wynika z polskiego prawa budowlanego. W szczególności, obowiązki te są uregulowane przez następujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) – Określa ogólne zasady dotyczące budownictwa, w tym obowiązki zarządców i właścicieli budynków w zakresie utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836) – Określa szczegółowe wymagania dotyczące przeglądów technicznych budynków mieszkalnych, w tym częstotliwość i zakres przeglądów.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) – Określa ogólne wymagania techniczne dotyczące budynków, w tym przepisy dotyczące przeglądów technicznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieją trzy rodzaje przeglądów technicznych:

 • Przegląd półroczny: Przeprowadza się go co pół roku w przypadku budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 lub innych obiektów budowlanych, których powierzchnia dachu przekracza 1000 m2. Przegląd półroczny koncentruje się na ocenie stanu technicznego budynku, wpływu czynników atmosferycznych oraz elementów budynku i instalacji.
 • Przegląd roczny: Przegląd roczny budynku jest obowiązkowy dla wszystkich budynków. Powinien być przeprowadzany raz w roku. Podczas tego przeglądu ocenia się stan instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, bezpieczeństwo instalacji gazowych i przewodów kominowych, a także instalacji elektrycznej i odgromowej.
 • Przegląd 5-letni: Przegląd pięcioletni budynku jest wykonywany co 5 lat. Jego celem jest kompleksowa ocena stanu technicznego budynku, włączając w to elementy konstrukcyjne, instalacje oraz bezpieczeństwo. Przegląd 5-letni jest szczególnie istotny dla zapewnienia długotrwałej trwałości i bezpieczeństwa budynku.
 • Dodatkowo, istnieje obowiązek przeprowadzenia przeglądu doraźnego w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych, takich jak wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe, pożary, powodzie, które mogą spowodować uszkodzenie budynku lub bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia.
 • Ponadto, jeśli organy kontrolne (np. Urząd Nadzoru Budowlanego, Najwyższa Izba Kontroli) zalecają przeprowadzenie kontroli, istnieje obowiązek doraźnego przeglądu na podstawie tych zaleceń.

Wszystkie przeglądy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych inżynierów, którzy sporządzają protokoły zawierające uwagi i zalecenia dotyczące aktualnego stanu budynku. Przeprowadzenie regularnych przeglądów pozwala zapobiegać poważnym szkodom, utrzymywać bezpieczeństwo oraz przedłużać żywotność budynku.

JAKIE MAMY KWALIFIKACJE?

Nasi eksperci budowlani posiadają szerokie kwalifikacje, które zdobyli dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz solidnemu wykształceniu. Oto niektóre z naszych kwalifikacji:

 • Doświadczenie: Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas kilkunastu lat działalności naszego biura na trójmiejskim rynku nieruchomości. Dzięki temu nabrali niezbędnej praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego.
 • Wykształcenie: Nasi eksperci ukończyli renomowaną uczelnię techniczną, jaką jest Politechnika Gdańska. Posiadają dyplomy magistrów inżynierów budownictwa, co świadczy o ich wysokim poziomie teoretycznej wiedzy w dziedzinie budownictwa.
 • Uprawnienia: Nasi eksperci posiadają niezbędne uprawnienia, które są potwierdzeniem ich kompetencji w branży budowlanej. Dysponują uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Te uprawnienia świadczą o ich zdolności do zarządzania projektami budowlanymi i tworzenia kompleksowych rozwiązań konstrukcyjnych.

Dzięki połączeniu praktycznego doświadczenia, solidnej wiedzy teoretycznej i odpowiednich uprawnień, nasi eksperci są w stanie skutecznie realizować różnorodne projekty budowlane i zapewnić profesjonalną obsługę naszych klientów.

JAKIE CZYNNOŚCI SĄ REALIZOWANE W RAMACH PRZEGLĄDU OKRESOWEGO?

Wykaz konkretnych czynności wykonywanych podczas okresowego przeglądu technicznego budynku różni się w zależności od jego rodzaju. W poniższym zestawieniu znajdują się szczegółowe informacje na kontrolowanych elementów:

Dotyczy obiektów o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 lub powierzchni dachu powyżej 1000 m2.
 • elementy budynku, budowli i instalacji narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska,
 • instalacji gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).
 • elementy budynku, budowli i instalacji narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska,
 • instalacji gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).
Zawiera to samo co roczny i jest rozszerzony o:
 • stan techniczny i przydatność domu do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki oraz najbliższego otoczenia,
 • instalacja elektryczna i piorunochronna (stan sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów).

CO ZAWIERA PROTOKÓŁ POKONTROLNY SPORZĄDZONY PRZEZ EKSPERTÓW BIURA ADNIL?

Dokument sporządzony po zakończeniu przeglądu będzie zawierał elementy niezbędne do właściwej oceny stanu technicznego budynku, ze szczególnym naciskiem na:

 • zakres kontroli obiektu,
 • informacje o wykonaniu zaleceń z poprzednich kontroli okresowych,
 • informacje czy książka obiektu budowlanego:
  • jest prowadzona,
  • zawiera wszystkie niezbędne wpisy dotyczące przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego,
  • zawiera wszystkie niezbędne wpisy dotyczące remontów i przebudów, a więc pozwoleń na budowę, dokumentacji technicznej dotyczącej robót budowlanych, projektów odbiorów robót.
  • prawidłowy sposób,
 • skrócony opis podstawowych danych technicznych obiektu (dane gabarytowe, zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, wykaz podstawowych instalacji i urządzeń),
 • wykaz wad, usterek i nieprawidłowości powstałych w okresie użytkowania obiektu oraz rozmiar uszkodzenia lub zużycia elementów,
 • określenie stanu technicznego kontrolowanych elementów,
 • zalecenia pokontrolne dotyczące utrzymania obiektu budowlanego w stanie niepogorszonym wraz ze stopniem pilności wykonania tych zaleceń,
 • w szczególnych przypadkach zalecenia wykonania opinii lub ekspertyzy technicznej,
 • dokumentację fotograficzną wad, usterek i nieprawidłowości,
 • dokumenty kwalifikujące do wykonywania kontroli budowlanych (uprawnienia budowlane i/lub branżowe świadectwa kwalifikacyjne).

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem – chętnie udzielimy obszerniejszych odpowiedzi na Państwa pytania i zaproponujemy najlepsze rozwiązania.